JaguFree

 

Tisem 22, 257 56 | tel: 602 57 18 73 |
JaguFree - Nezisková organizace
pro šíření připojení domácností do sítě

Jaroslav Hunka , Jiří Sedláček , Roman Šafanda a další členové

Úvodní stránka
Stanovy Provozní řád Finanční řád Kdo jsme..
Pokrytí
Kontakty
Jak se připojit
Nastavení a platby
Partneři
- WIFI -
- SÍTĚ -

   Finanční řád - Zde ke stažení


Finanční řád

1. Úvod
1.1 Tento provozní řád upravuje pravidla a způsob financování Sdružení JaguFree (dále jen "Sdružení").

2. Vymezení pojmů
2.1 "Účet" je bankovní běžný účet.
Majitel účtu: Sdružení JaguFree (příslušný člen výboru JaguFree)
Číslo účtu: 2618983001/5500, Raiffeisenbank.
K účtu má dispoziční právo Předseda. Hospodář má omezené dispoziční právo k účtu. Na výši limitní částky se musí shodnout Výbor sdružení i Dozorčí rada.
2.2 "Pokladna" je provozní hotovost. Za pokladnu je odpovědný Hospodář.

3. Jednorázový vstupní příspěvek
3.1 Výše příspěvku je 1.000,- Kč.
3.2 Příspěvek je splatný okamžitě po připojení nového člena sdružení.
3.3 V odůvodněných případech může Výbor sdružení rozhodnout o odložení splatnosti, rozdělení splatnosti nebo snížení příspěvku.

4. Pravidelný měsíční příspěvek
4.1 Výše příspěvku je 300,- Kč.
4.2 Člen může předplatit příspěvek na 12 měsíců, příspěvek je 3.500,- Kč.
4.3 Příspěvek je splatný do posledního kalendářního dne měsíce za nějž se platí. Pokud je příspěvek hrazen za období delší jak 1 měsíc je splatný do posledního kalendářního dne prvního měsíce období, za nějž je příspěvek hrazen

5. Mimořádný příspěvek
5.1 Mimořádný členský příspěvek může kdykoliv uhradit kterýkoliv člen o své vůli.
5.2. Valná hromada sdružení je oprávněna stanovit svým rozhodnutím výši a splatnost mimořádného příspěvku.
5.2 Výše mimořádného členského příspěvku za veřejnou IP adresu je 200,- Kč za měsíc.
5.3 V odůvodněných případech může Výbor sdružení rozhodnout o odložení splatnosti, rozdělení splatnosti nebo snížení příspěvku za přidělení veřejné IP adresy.

6. Platební styk
6.1 Členské příspěvky se hradí pouze na účet.
6.2 Variabilní symbol je unikátní členské číslo.
6.3 Konstantní symbol je 0558.

7. Sankce
7.1 Kontrola plateb se provádí každého 1. dne v následujícím měsíci.
7.2 Jestliže člen neuhradil příspěvek, Výbor sdružení zašle tomuto členovi upozornění elektronickou zprávou a může přistoupit k omezí ho v právech dle Provozního řádu.
7.3 Jestliže člen neuhradí příspěvek ani do 30 dnů od termínu splatnosti, rozhodne Výbor sdružení o jeho vyloučení ze Sdružení.
7.4 Vyloučením člena nezaniká jeho povinnost uhradit dlužné částky
7.5 Při prodlení člena sdružení s platbou příspěvku je člen sdružení povinen uhradit i úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Způsob financování
8.1 O investicích v souhrnné výši do 400-sta korunového násobku počtu členů rozhoduje Výbor sdružení. O souhrnné investici nad tento limit rozhoduje Výbor sdružení a tuto investici musí odsouhlasit Dozorčí rada. Tato investice nesmí být vyšší než 1000-ci korunový násobek počtu členů. Investice vyšší jak 1000-ci korunový násobek počtu členů musí schválit Valná hromada sdružení.
8.2 Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného Výborem sdružení na financování dalšího rozvoje sdružení. Výbor sdružení je povinen vytvořit rezervní fond ve výši 600,- Kč za každého člena a zabezpečit ho proti ztrátě kupní síly. Tento rezervní fond smí být použit pouze pro pokrytí závazků Sdružení a neočekávaných výdajů způsobených vyšší mocí.
8.3 Na žádost člena smí Výbor sdružení uhradit jeho náklady spojené s jeho dobrovolnou činností pro Sdružení. Náklady smí proplatit v prokázané výši. Na základě rozhodnutí Výboru sdružení po schválení Dozorčí radou může být členovi sdružení poskytnuta paušální náhrada na náklady člena a dále i náhrada za čas strávený činností člena pro sdružení.

9. Závěrečná ustanovení
Finanční řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy byl schválen Valnou hromadou.


V Tismi dne 20. července 2006.
Výbor sdružení JaguFree

Copyright (c) 2006+, Jiří Hunka, Všechna práva vyhrazena.