JaguFree

 

Tisem 22, 257 56 | tel: 602 57 18 73 |
JaguFree - Nezisková organizace
pro šíření připojení domácností do sítě

Jaroslav Hunka , Jiří Sedláček , Roman Šafanda a další členové

Úvodní stránka
Stanovy Provozní řád Finanční řád Kdo jsme..
Pokrytí
Kontakty
Jak se připojit
Nastavení a platby
Partneři
- WIFI -
- SÍTĚ -

   Stanovy - Zde ke stažení

Stanovy
podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.
Sdružení JaguFree byly přijaty Ministerstvem vnitra dne 5.6. 2006 pod číslem jednacím: VS/1-1/64384/06-2

I. Základní ustanovení

Sdružení je zakládáno s názvem JaguFree a jeho sídlem je Tisem 22, Neveklov
Sdružení je zakládáno jako dobrovolné neziskové a sdružení fyzických a právnických osob. Sdružení je právnickou osobou.

II. Činnost sdružení

Činnost Sdružení je zaměřena zejména na:
  a) poskytování obecně prospěšných činností v oblastech informačních technologií,
  b) podpora využívání Internetu a informačních a komunikačních technologií,
  c) podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání

Činnost sdružení je vyvíjena a dosahována zejména:
  a) výstavbou a provozem počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů
      a propojení do dalších sítí,
  b) nákupem a prodejem informačních technologií,
  c) pořádáním školení, diskusí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i
      veřejnost,
  d) provozováním informačního systému,
  e) získáváním dotací, grantů, darů a sponzorských příspěvků,
  f) poskytováním poradenských a konzultačních služeb,
  g) spoluprací se subjekty, které sledují obdobné cíle.

III. Vznik členství

Členem sdružení se může stát fyzická i právnická osoba, která má zájem aktivně se podílet na naplňování činnosti sdružení.
Členství ve Sdružení je dobrovolné a nikdo k němu nemůže být nucen.
Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
Každý zájemce o členství ve sdružení podává řádně vyplněnou přihlášku. O přijetí zájemce rozhoduje Výbor sdružení. Členství vzniká dnem, kdy o přijetí do sdružení rozhodl Výbor sdružení. Výbor sdružení rozhoduje o přijetí člena až po uhrazení jednorázového vstupního příspěvku. Pokud není vstupní příspěvek uhrazen, nebude Výbor sdružení o přijetí člena sdružení rozhodovat.
Proti rozhodnutí Výboru sdružení o nepřijetí člena se může zájemce odvolat k Dozorčí radě, a to do 14 dnů ode dne, kdy je mu rozhodnutí oznámeno. Dozorčí rada rozhoduje o odvolání člena na svém nejbližším zasedání po doručení odvolání Dozorčí radě.
Žádá-li o členství ve sdružení právnická osoba, musí k vyplněné přihlášce doložit doklady prokazující oprávnění osob, které přihlášku podaly, k jednání za zájemce o členství.

IV. Zánik členství

Členství zaniká
  a) vystoupením,
  b) vyloučením,
  c) zánikem člena - právnické osoby,
  d) úmrtím,
  e) zánikem Sdružení.

Každý člen sdružení je oprávněn vystoupit ze sdružení na základě písemného oznámení adresovaného Výboru sdružení. Členství v tomto případě končí ke dni doručení oznámení Výboru sdružení. O vyloučení člena rozhoduje Výbor sdružení, jestliže člen opakovaně porušil stanovy vnitřní předpisy sdružení či zvlášť závažným způsobem poškozuje zájmy a dobré jméno Sdružení. Proti rozhodnutí Výboru sdružení se může člen odvolat k Dozorčí radě, a to do 14 dnů ode dne, kdy je mu rozhodnutí oznámeno. Do doby rozhodnutí Dozorčí rady není člen sdružení vyloučen. Dozorčí rada je povinna o odvolání rozhodnout do 14 dnů od doručení odvolání. Proti rozhodnutí Dozorčí rady se může vyloučený člen odvolat k Valné hromadě členů, a to do 10 pracovních dnů, kdy je mu rozhodnutí oznámeno. V tomto případě však je již člen vyloučen a pokud by Valná hromada rozhodla o jeho nevyloučení (změnila by rozhodnutí Výboru sdružení), pak se na tohoto člena hladí, jako by nebyl vyloučen, a to se všemi právy i povinnostmi vyplývajícími z jeho členství ve sdružení.

V. Práva členů

Člen sdružení má právo podílet se na řízení sdružení, zejména je oprávněn účastnit se zasedání Valné hromady a hlasovat na ní, nahlížet do dokladů sdružení a být informován o všech záležitostech sdružení na Valné hromadě. Člen sdružení má povinnost aktivně se podílet na činnosti sdružení.
Člen sdružení může volit Výbor sdružení a Dozorčí radu a být do těchto orgánů volen. Dále je člen sdružení oprávněn dávat Dozorčí radě podněty ke kontrole činnosti a hospodaření sdružení
V rámci plnění činností sdružení je člen sdružení oprávněn sdílet připojení do Internetu s ostatními členy a nabídnout své výpočetní prostředky do počítačové sítě Sdružení i do Internetu.

VI. Povinnosti členů

Člen Sdružení je povinen dodržovat stanovy sdružení a dodržovat vnitřní předpisy sdružení. Dále je člen sdružení povinen nepoškozovat zájmy a dobré jméno Sdružení, aktivně se podílet na naplňování cílů Sdružení a platit členské příspěvky ve výši předepsané vnitřními předpisy sdružení.

VII. Orgány sdružení

A. Valná hromada

  1) Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení. K výhradním oprávněním
       valné hromady patří:
    a) odmítnutí jednání učiněných zakladatelem před vznikem sdružení
    b) schvalování stanov a jejich změn, schvalování nebo odmítnutí rozhodnutí
        Výboru nebo předsedy
    c) volba členů Výboru, Dozorčí rady a jejich náhradníků
    d) rozhodování o zrušení, sloučení nebo rozdělení sdružení
    e) schvalování vnitřních předpisů sdružení, mimo předpisů, k nimž jsou těmito
        stanovami či rozhodnutím Valné hromady určeny jiné orgány sdružení
    f) rozhodování o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují
       stanovy a nebo jež si vyhradí
    g) ukládá Dozorčí radě vyhotovení mimořádné zprávy o činnosti a hospodaření
        sdružení¨
    h) schvaluje zprávu Dozorčí rady o činnosti a hospodaření sdružení za uplynulý
        kalendářní rok či mimořádnou zprávu Dozorčí rady o činnosti a hospodaření
        sdružení
    i) rozhoduje o odvolání vyloučeného člena proti rozhodnutí Dozorčí rady
    j) zadává úkoly kterémukoli orgánu sdružení

  2) Valnou hromadu je svolává předseda sdružení, nebo výbor sdružení v případě,
      že tak neučiní předseda sdružení. Valná hromada je svolávána nejméně jednou
      za rok nebo na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů či na žádost
      Dozorčí rady. V případě, že valnou hromadu nesvolá ani předseda, ani výbor
      sdružení do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání valné hromady, mohou
      svolat valnou hromadu tito členové sami. Pokud o svolání Valné hromady
      požádá dozorčí rada, musí být Valná hromada svolána předsedou nejpozději
      do 20 dní od žádosti a není-li svolána je jí oprávněna svolat Dozorčí rada.
      Valná hromada je svolávána minimálně 15 pracovních dnů před jejím konáním,
      a to pozvánkou ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům a
      oznámením na www.jagufree.net
  3) Pozvánka a oznámení musí obsahovat:
    a) název a sídlo Sdružení,
    b) místo, datum a hodinu konání Valné hromady,
    c) program jednání Valné hromady,
    d) v příloze bude dále úplné znění zprávy Dozorčí rady o činnosti a hospodaření
        Sdružení, měla-li být vyhotovena
  4) Navrhne-li 1/3 členů sdružení doplnění programu, pak Valná hromada je    
      povinna projednat i navržený bod programu s tím, že tento požadavek musí být
      dán Výboru sdružení minimálně 5 pracovních dní předem. O novém bodu
      programu budou členové sdružení informování obdobně jako o konání valné
      hromady tak, aby jim bylo sdělení doručeno minimálně 3 dny předem. Návrh
      na doplnění programu musí být vždy učiněn písemně.
  5) Jednání Valné hromady probíhá podle programu. Řádně svolaná Valná
      hromada je vždy usnášeníschopná a nezáleží na počtu přítomných členů či členů
      hlasujících prostřednictvím internetu. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů
      členů hlasujících na valné hromadě či prostřednictvím internetu. Pro přijetí
      rozhodnutí o změně stanov a zániku sdružení je třeba 3/5 většina přítomných
      členů.
  6) Před zahájením Valné hromady je provedena vždy prezentace přítomných v
      prezentačním archu, kde účastníci připojí svůj podpis k jejich jménu.
      Prezentace hlasujících prostřednictvím internetu je k dispozici již před
      hlasováním valné hromady.
  7) Zahájení Valné hromady provede předseda sdružení. Valná hromada následně
      volí předsedu Valné hromady, zapisovatele, dva skrutátory a dva ověřovatele
      zápisu, kteří pořizují zápis z Valné hromady, který je v písemné verzi
      podepsané předsedou valné hromady a zapisovateli uložen v materiálech
      sdružení a elektronickou formou je zaslán jak všem členům sdružení tak i
      uveřejněn na stránce www.jagufree.net
  8) Zápis z Valné hromady obsahuje minimálně:
    a) název a sídlo Sdružení,
    b) místo a dobu konání Schůze členů,
    c) jména a bydliště předsedajícího Valné hromady, ověřovatelů, skrutátorů a
        zapisovatele
    d) popis projednaných bodů programu Schůze členů,
    e) rozhodnutí Valné hromady členů s uvedením výsledku hlasování,
    f) obsah námitek týkajících se rozhodnutí Valné hromady členů.
   g) v příloze prezentační arch a arch o hlasování prostřednictvím internetu dle
       odst. 12) tohoto článku
  9) Pro případ svolávání valných hromad buď přímo členy či Dozorčí radou platí
      pravidla obdobně s tím, že Valnou hromadu nezahajuje předseda, ale Předseda
      Dozorčí rady
  10) Valná hromada po zahájení schválí jednací řád, který upraví náležitosti účasti
      členů Sdružení na Valné hromadě, jednání Valné hromady, způsob uplatňování
      práv člena a hlasování na ní. Jednací řád může být Valnou hromadou přijat i
      pro jakákoli následující jednání Valné hromady s tím, že pokud bude schválen
      takový jednací řád, pak žádná Valná hromada již jednací řád neschvaluje do
      doby, než dojde k jeho zrušení.
  11) Členové sdružení mohou hlasovat i mimo jednání Valné hromady, a to na
      internetových stránkách www.jagufree.net , a to nejpozději 2 dny před
      termínem konání Valné hromady. Na této stránce se hlasující člen sdružení
      přihlásí pod svým uživatelským jménem a heslem. Po přihlášení se člena budou
      na stránce uvedeny jednotlivé body programu jednání valné hromady a k nim i
      návrhy rozhodnutí valné hromady. Hlasující člen zaškrtne (označí) rozhodnutí,
      se kterým souhlasí, nesouhlasí popřípadě se zdržuje hlasování. Po provedení
      hlasování v internetu bude hlasujícímu členovi sdružení doručeno potvrzení o
      jím provedeném hlasování. V případě, že potvrzení nebude odpovídat
      hlasování provedenému členem, je tento povinen nejpozději následující
      pracovní den sdělit tuto skutečnost Výboru s uvedením jeho správného
      hlasování. Následné změny hlasování člena budou považovány za neplatné. V
      případě doplnění bodu jednání valné hromady bude hlasujícímu umožněno
      hlasovat za obdobných podmínek pouze o bodu, který byl přidán k programu
      valné hromady.


B-1) Výbor

  1) Výbor je statutárním orgánem Sdružení, který řídí činnost Sdružení.
  2) Výbor rozhoduje o všech záležitostech Sdružení, pokud nejsou stanovami
      vyhrazeny do působnosti Valné hromadě nebo Dozorčí radě. Při své činnosti
      se Výbor řídí stanovami Sdružení, vnitřními předpisy sdružení a rozhodnutími
      Valné hromady.
  3) Výbor:
    a) dbá na plnění cílů činnosti Sdružení,
    b) zajišťuje řádné plnění zákonných povinností Sdružení,
    c) volí Hospodáře, který spravuje majetek Sdružení a zajišťuje řádné vedení
        účetnictví, statistik a záznamů podle platných právních předpisů,
    d) volí Předsedu, který jedná jménem Sdružení,
    e) rozhoduje o přijetí člena,
    f) rozhoduje o vyloučení člena,
   g) vede seznam členů,
   h) spravuje informační systém,
    i) poskytuje informace členům Sdružení prostřednictvím webové stránky
      www.jagufree.net, elektronické pošty zaslané všem členům a informačního
      systému,
    j) svolává Valnou hromadu za podmínek stanovených těmito stanovami
  4) Výbor podává Dozorčí radě nejméně jedenkrát měsíčně zprávu o činnosti a
      hospodaření Sdružení.
  5) Výbor má povinnost předložit Dozorčí radě ke schválení veškeré plánované
      uzavření obchodů s členem Výboru nebo s osobami, které jsou s členem
      Výboru nebo s osobami jemu blízkými1) v pracovněprávním, rodinném nebo j
      iném obdobném vztahu.
  6) Výbor má 3 členy, které volí Valná hromada. Výbor na svém, prvním zasedání
      po jeho zvolení (a to i opakovaném), zvolí předsedu Výboru a předsedu volí i v
      kpřípadě změny členů Výboru.
  7) Valná hromada volí také tři náhradníky pro členství ve Výboru, kteří
      nevykonávají svoji funkci do doby, než zanikne členství ve Výboru některému z
      jeho členů v rámci funkčního období. V tomto případě nastupuje na dobu do
      konce funkčního období náhradník do funkce člena Výboru. Náhradníci jsou
      voleni s pořadovými čísly 1-3 a podle pořadí také případně nastupují do
      funkce člena Výboru.
  8) Členem Výboru může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
      která je plně způsobilá k právním úkonům, která je členem Sdružení a je
      bezúhonná. Za bezúhonnou se považuje osoba, která nebyla pravomocně
      odsouzena za spáchání trestného činu.
  9) Člen Výboru má povinnost předložit do 30 dnů od zvolení výpis z rejstříku
      trestů Dozorčí radě a tento výpis se stává přílohou zápisu z Valné hromady, na
      které byl člen Výboru zvolen. Nepředloží-li v této lhůtě člen Výboru výpis z
      rejstříku trestů a nebo má-li záznam v rejstříku trestů jeho členství ve Výboru
      zaniká. V případě pravomocného odsouzení člena Výboru je tento člen
      povinen tuto skutečnost sdělit jak Výboru tak Dozorčí radě s tím, že jeho
      funkční období a jeho členství ve Výboru dnem jeho oznámení Dozorčí radě
      zaniká. Náhradník člena Výboru je povinen předložit výpis z rejstříku trestů do
      30-ti dní ode dne, kdy nastoupil členství ve Výboru s tím, že se postupuje
      obdobně jako u zvoleného člena Výboru.
  10) Členství ve Výboru je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě.
  11) Funkční období členů Výboru je tříleté.
  12) Členství ve Výboru zaniká:
    a) přestal-li člen Výboru splňovat podmínky uvedené v odst. 7,
    b) uplynutím funkčního období,
    c) písemným odstoupením doručeným Dozorčí radě,
    d) odvoláním Valnou hromadou,
    e) úmrtím,
    f) nepředložením výpisu z rejstříku trestů ve lhůtě uvedené v odst. 8.
  13) Odstupuje-li člen Výboru ze své funkce, sdělí tuto skutečnost písemně
         Dozorčí radě. Funkce zaniká dnem doručení takového oznámení.
  14) Pokud se během funkčního období sníží počet členů Výboru na 2 a nebudou-
         li již náhradníci na funkci člena Výboru, je Výbor povinen svolat do 30 dnů
        mimořádnou Valnou hromadu, na které dojde volbě nových členů Výboru a
        jejich náhradníků.
  15)  Členům Výboru může příslušet za výkon jejich funkce odměna. O výši a
         způsobu výplaty odměny rozhoduje Valná hromada. Členové Výboru mají
        vůči družení nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s
        výkonem funkce člena Výboru.
  16) Členové Výboru jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného
        hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a
        skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Sdružení
        nebo jeho členům škodu.
  17) Člen Výboru je povinen při zániku funkce do 10 pracovních dnů předat
        veškerý finanční a hmotný majetek patřící Sdružení, účetnictví Sdružení i další
        evidenci Sdružení.
  18) Výbor zasedá nejméně jedenkrát měsíčně. Jednání svolává a řídí Předseda.
        O jednání Výboru se vyhotovuje zápis. Při rozhodování je hlasovací právo
        členů Výboru rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy.

B-2) Vnitřní předpisy

  1) Výbor vydává pro potřeby řádného chodu Sdružení následující vnitřní
      předpisy:
    a) Organizační řád,
    b) Provozní řád,
    c) Finanční řád.
 2) Vnitřní předpisy jsou veřejné, platný text je vždy zveřejněn na
      www.jagufree.net
  3) Organizační řád upravuje zejména podrobné postupy při organizování činnosti
      orgánů Sdružení, podrobnosti o vzniku a zániku členství. Dále upřesňuje
      způsob volby do orgánů Sdružení, odvolání členů orgánů Sdružení a
      komunikaci s orgány Sdružení.
  4) Provozní řád upravuje zejména pravidla pro využívání informačních technologií
      Sdružení členem.
  5) Finanční řád upravuje zejména výši členských příspěvků. Finanční řád je platný
      po schválení Valnou hromadou.
  6) O změně vnitřního předpisu je Výbor povinen informovat oznámením ve formě
      elektronické zprávy zaslané všem členům a veřejným oznámením na
      www.jagufree.net nejméně 10 pracovních dnů před začátkem účinnosti.

B-3) Předseda Výboru

  1) Jménem Sdružení podepisuje Předseda, v jeho nepřítomnosti člen pověřený
      Výborem. Podepisování za Sdružení se uskutečňuje tak, že k názvu Sdružení
      se připojí jméno a podpis předsedy nebo pověřeného člena Výboru. V
      případě, že podepisuje pověřený člen Výboru, je povinen doložit pověření od
      Výboru.
  2) Předseda je odpovědný za celkovou koordinaci, vedení a provozní činnost
      Sdružení a práci případných zaměstnanců.
  3) Předsedu volí Výbor ze svých členů.
  4) Předseda je dále odpovědný za:
    a) správu finančního a hmotného majetku,
    b) řádné vedení účetnictví,
    c) účetní operace

   podle platných právních předpisů.

C) Dozorčí rada

  1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Sdružení, který dohlíží na výkon
      působnosti Výboru a na uskutečňování činnosti Sdružení.
  2) Dozorčí rada:
    a) nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Sdružení,
    b) kontroluje, zda jsou účetní zápisy řádně vedeny v souladu se skutečností a v
        souladu s platnou právní úpravou,
   c) kontroluje, zda realizace činnosti Sdružení probíhá v souladu s platnou právní
       úpravou, stanovami Sdružení a pokyny Schůze členů,
   d) přezkoumává roční účetní závěrku,
    e) schvaluje výroční zprávu Sdružení,
    f) nejméně jedenkrát za tři měsíce podává zprávu Výboru a členům ve formě
       elektronické zprávy zaslané všem členům a veřejným oznámením na
       www.jagufree.net o výsledcích své kontrolní činnosti,
    g) svolává neprodleně mimořádné jednání Schůze členů, pokud Schůzi členů
        nesvolá Výbor v řádném termínu, nebo pokud to vyžadují zájmy Sdružení.
  3) Členové Dozorčí rady mají právo účastnit se jednání Výboru; musí jim být
      uděleno slovo, pokud o ně požádají.
  4) Dozorčí rada je povinna upozornit Výbor a členy oznámením ve formě
      elektronické zprávy zaslané všem členům Sdružení a veřejným oznámením na
      www.jagufree.net na porušení zákonů, stanov Sdružení, na nehospodárné
     postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti Sdružení.
  5) Dozorčí rada má 3 členy, které volí Valná hromada včetně 3 náhradníků.
  6) Členem Dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18
      let, je bezúhonná která je plně způsobilá k právním úkonům, která je členem
      Sdružení a není ani sama ani osoby jí blízké3) se Sdružením v pracovněprávním
      nebo jiném obdobném vztahu. Za bezúhonnou se považuje osoba, která nebyla
      pravomocně odsouzena za spáchání trestného činu.
  7) Člen Dozorčí rady má povinnost předložit do 30 dnů od zvolení výpis z
      rejstříku trestů Výboru a tento výpis se stává přílohou zápisu z Valné hromady,
      na které byl člen Dozorčí rady zvolen. Nepředloží-li v této lhůtě člen Dozorčí
      rady výpis z rejstříku trestů a nebo má-li záznam v rejstříku trestů jeho členství
      v Dozorčí radě zaniká. V případě pravomocného odsouzení člena Dozorčí
      rady je tento člen povinen sdělit tuto skutečnost sdělit jak Výboru tak Dozorčí
      radě s tím, že jeho funkční období jeho členství v Dozorčí radě dnem jeho
      oznámení Výboru zaniká. Náhradník člena Dozorčí rady je povinen předložit
      výpis z rejstříku trestů do 30-ti dní ode dne, kdy nastoupil členství v Dozorčí
      radě s tím, že se postupuje obdobně jako u zvoleného člena Dozorčí rady.
  8) Členství v Dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve Výboru.
  9) Funkční období členů Dozorčí rady je tříleté.
  10) Členství v Dozorčí radě zaniká:
    a) přestal-li člen Dozorčí rady splňovat podmínky uvedené v odst. 6),
    b) uplynutím funkčního období,
    c) písemným odstoupením doručeným Výboru,
    d) odvoláním Valnou hromadou,
    e) úmrtím,
    f) nepředložením výpisu z rejstříku trestů ve lhůtě uvedené v odst. 7).
  11) Odstupuje-li člen Dozorčí rady ze své funkce, sdělí tuto skutečnost písemně
      Výboru. Funkce zaniká dnem doručení takového oznámení.
  12) Pokud se během funkčního období sníží počet členů Dozorčí rady na 2 a
      nebudou-li již náhradníci na funkci člena Dozorčí rady, je Výbor povinen svolat
      do 30 dnů mimořádnou Valnou hromadu, na které dojde k volbě nových členů
      Dozorčí rady a jejich náhradníků.
  14) Členům Dozorčí rady může příslušet za výkon jejich funkce odměna. O výši a
      způsobu výplaty odměny rozhoduje Valná hromada. Členové Dozorčí rady j
      mají vůči Sdružení nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti
      s výkonem funkce člena Dozorčí rady.
  15) Členové Dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného
      hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech,
      jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Sdružení nebo jeho členům
      škodu.

VIII. Zásady hospodaření

  1) Sdružení je neziskovou organizací.
  2) Sdružení hospodaří s vlastním majetkem, jehož zdroje jsou zejména členské
      příspěvky:
    a) jednorázový vstupní příspěvek,
    b) pravidelný měsíční příspěvek,
    c) mimořádný příspěvek.
  3) Dalšími příjmy jsou platby za služby členům, dary, dotace a granty.
  4) Majetek je používán výhradně k plnění cílů činnosti Sdružení.
  5) Sdružení může uzavřít smlouvu o součinnosti s právnickou osobou pro finanční
      zajištění svých aktivit.

IX. Zánik sdružení

  1) O zániku Sdružení rozhoduje Valná hromada.
  2) Při zániku Sdružení provede Výbor majetkové vypořádání. Valná hromada
      zůstatek převede na jiný neziskový subjekt, který je založen ke stejným nebo
      obdobným účelům.

X. Závěrečná ustanovení

  1) Písemnosti určené členům se zasílají na adresu člena uvedenou v seznamu členů
      Sdružení.
  2) Členové jsou povinni oznamovat Radě veškeré změny skutečností
      zapisovaných do seznamu členů, zejména změnu adresy a kontaktní adresu
      elektronické pošty a dalších údajů, které mají být používány ke komunikaci
      Sdružení s členem Sdružení.
  3) Písemnosti určené členům jakož i elektronické zprávy zasílané členům se
      považují za doručené i v případě, že je člen na adrese vedené v seznamu členů
      nepřevzal nebo převzít odmítl.

XI. Stanovy

  1) Výbor zabezpečuje vyhotovení úplného znění stanov a je povinen oznámit nové
      znění stanov Ministerstvu vnitra ČR.
  2) Stanovy jsou veřejné a Výbor zajistí, aby na www.jagufree.net bylo zveřejněno
      aktuální znění stanov.
  3) Stanovy nabývají účinnosti dnem uvedeným v rozhodnutí Valné hromady.
  1)§116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Tyto stanovy byly přijaty dne 9.5.2006 na schůzi přípravného výboru sdružení JaguFree, na důkaz čehož připojují členové přípravného výboru svoje podpisy.

Copyright (c) 2006+, Jiří Hunka, Všechna práva vyhrazena.