JaguFree

 

Tisem 22, 257 56 | tel: 602 57 18 73 |
JaguFree - Nezisková organizace
pro šíření připojení domácností do sítě

Jaroslav Hunka , Jiří Sedláček , Roman Šafanda a další členové

Úvodní stránka
Stanovy Provozní řád Finanční řád Kdo jsme..
Pokrytí
Kontakty
Jak se připojit
Nastavení a platby
Partneři
- WIFI -
- SÍTĚ -

   Provozní řád - Zde ke stažení


Provozní řád sdružení JaguFree

Vydán dne 20. července 2006.

Provozní řád určuje základní práva a povinnosti každého uživatele informačních technologií počítačové sítě JaguFree.

Výbor Sdružení JaguFree vydává v souladu se stanovami Sdružení JaguFree vnitřní předpis

Provozní řád

1. Úvod
1.1 Tento Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií sdružení JaguFree (dále jen "Sdružení") členem Sdružení.

2. Vymezení pojmů
2.1 "Site" je místo, kde je instalováno zařízení počítačové sítě v majetku Sdružení.
2.2 "Node" je zařízení počítačové sítě v majetku Sdružení, které směruje provoz počítačové sítě.
2.3 "Access Point" (dále jen "AP") je zařízení počítačové sítě v majetku Sdružení na Node. K AP se připojuje člen.
2.4 "Člen" je člen Sdružení a uživatel počítačové sítě, který používá počítač nebo jiné zařízení připojené do sítě JaguFree.
2.5 "JaguFree" je páteřní počítačová síť, souhrn všech Node. Páteřní síť je majetkem Sdružení.
2.6 "Veřejná IP adresa" je adresa unikátní v celé síti Internet. Veřejné IP adresy se pomocí techniky překladu adres NAT překládají na neveřejné na vstupním routeru do sítě Internet.
2.7 "Neveřejná IP adresa" - neveřejnou IP adresou je v kontextu sítě JaquFree míněna jakákoli adresa z rozsahů dle dokumentu RFC 1918 (t.j. 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) stejně tak jako loopback (127.0.0.0/8).
2.8 "Unikátní IP adresa" - touto je míněna IP adresa z rosahu IP adres, které jsou používány v síti JaguFree.

3. Identifikace člena
3.1 Člen vystupuje pod svým vlastním unikátním identifikátorem.
3.2 Výbor přidělí členovi unikátní členské číslo.
3.3 Výbor uvede člena v neveřejném adresáři sítě JaguFree ve formátu "Jméno, příjmení, identifikátor (alias) a [členské číslo] AP )".
3.4 Člen či jiná osoba nesmí vystupovat pod unikátním identifikátorem nebo unikátním členským číslem, které mu nebyly Výborem přiděleny.
3.5 Člen používá pro styk a komunikaci ve Sdružení svůj unikátní identifikátor nebo své jméno a příjmení.

4. Připojení člena
4.1 O způsobu připojení člena, resp. zájemce do sítě JaguFree rozhoduje Výbor sdružení a správce příslušného Node.
4.2 Člen je povinen respektovat rozhodnutí Výboru sdružení a rozhodnutí správce příslušného Node. Rozhodnutí Výboru sdružení je nadřazeno rozhodnutí správce Node.
4.3 Člen zodpovídá za to, že jeho zařízení má prohlášení o shodě.
4.4 Člen provádí připojení a nastavení zařízení vlastními silami na základě pokynů správce Node nebo členů výboru JaguFree.
4.5 Před připojením musí člen oznámit správci Node veškeré MAC adresy svých síťových zařízení.
4.6 V případě změny MAC adresy zařízení je člen povinen ohlásit správci Node novou MAC adresu.
4.7 IP adresy jsou členovi přidělovány. Člen nesmí používat IP adresy, které mu nebyly přiděleny.
4.8 Člen může použít pro své připojení k síti směrovač (router). Privátní neroutovaný subnet nesmí být v konfliktu s adresním rozsahem používaným v síti JaguFree (192.168.128.0/17) a v síti czfree.net (10.0.0.0/8) ani s prostorem veřejných IP adres.
4.9 Pro případ provádění oprav či údržby a servisu sítě či zařízení může být omezeno připojení člena do sítě JaguFree
 
5. Povinnosti člena
5.1 Člen pracuje v síti JaguFree tak, aby ostatním členům nenarušoval a nebránil v užívání prostředků počítačové sítě. Dále je člen povinen pracovat tak, aby neporušoval obecně závazné právní předpisy.
5.2 Člen je povinen přistupovat do sítě JaguFree pouze prostřednictvím takového hardwaru a software, který je v souladu s podmínkami poskytovatele a je kompatibilní s technologickým vybavením Sdružení.
5.3 Člen je povinen zajistit přívod a napájení hardwarového vybavení sloužícího pro připojení člena do sítě JaguFree, které je ve vlastnictví Sdružení elektrickým proudem na vlastní náklady a dále je povinen zajistit souhlas vlastníka nemovitosti s instalací hardwarového zařízení a s umožněním přístupu nutného pro jeho servis a údržbu.
5.4 Člen nesmí používat jakékoliv techniky, které lze chápat jako aktivity směřující k získání neoprávněných přístupových práv, privilegovaného stavu či získání neoprávněné kontroly nad zařízením Sdružení.
5.5 Jestliže člen jakýmkoliv způsobem získá uživatelská práva nebo privilegovaný stav, který mu nepřísluší, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit správci Node.
5.6 Člen nesmí provozovat nelegální aktivity přes síť JaguFree.
5.7 Člen nesmí záměrně přetěžovat síť JaguFree.
5.8 Člen nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů ani jiných osob.
5.9 Člen je povinen zajistit aby každé jeho zařízení, které používá přidělenou IP adresu, bylo dostupné pomocí příkazu ping .
5.10 Člen je povinen vhodně zabezpečit své zařízení zejména proti počítačovým virům, spyware apod. .
5.11 Člen nesmí umožnit připojení do sítě JaguFree třetí osobě .
5.12 Člen je povinen pravidelně číst elektronické zprávy, které zasílá Výbor sdružení a správce Node a pravidelně sledovat veřejná oznámení na internetových stránkách Sdružení http://www.jagufree.net
5.13 Člen je odpovědný za případné škody, které způsobí prostřednictvím sítě JaguFree.

6. Práva člena
6.1 Člen má právo podílet se na rozvoji a správě informačních technologií ve Sdružení.
6.2 Člen, který není spokojen s činností správce Node má právo podat Výboru sdružení stížnost. Výbor sdružení je povinen stížnost projednat na nejbližším zasedání a o stížnosti rozhodnout.
6.3 Člen má právo časově neomezeně užívat síť JaguFree, sdílet přípojku do Internetu a využívat spojení s dalšími počítačovými sítěmi. Sdružení však neodpovídá za škody, které jsou způsobeny výpadky sítě JaguFree a negarantuje funkčnost počítačové sítě JaguFree.
6.4 Člen má právo využívat programy pro vzájemné sdílení souborů.
6.5 Člen - fyzická osoba má právo umožnit osobám, se kterými sdílí společnou domácnost, přístup do sítě JaguFree. Za případné škody vždy odpovídá člen.
6.6 Člen - právnická osoba má právo umožnit osobám, které jsou s ním v pracovněprávním vztahu, přístup do sítě JaguFree. Za případné škody vždy odpovídá člen.
 
7. Nedodržování povinností
7.1 Jestliže člen poruší své povinnosti, může Výbor sdružení nebo příslušný správce Node omezit jeho práva (bod 6. Provozního řádu). Výbor sdružení nebo příslušný správce Node je povinen člena na tuto skutečnost neprodleně upozornit a vyzvat ho ke zjednání nápravy.
7.2 Člen je povinen neprodleně zjednat nápravu. Nemůže-li tak člen učinit, musí zjednat nápravu nejpozději do 10 pracovních dnů.
7.3 Člena, který nadále či opakovaně porušuje své povinnosti, může Výbor sdružení ze Sdružení vyloučit.

8. Způsob upozorňování členů
8.1 Člen bude upozorněn výzvou. Za výzvu se považuje elektronická zpráva, telefonická domluva nebo osobní domluva.
8.2 Pro případ odstávek sítě, výskytu poruch, změn funkčnosti apod. budou členové upozorňováni elektronickou zprávou.
 
9. Hlášení poruch
9.1 Jakékoliv problémy s počítačovou sítí JaguFree ohlašuje člen příslušnému správci Node nebo příslušnému členu výboru JaguFree. Před ohlášením poruchy je však povinen ověřit na vlastní náklady, zda závada nespočívá v zařízení, které není v majetku nebo pod správou Sdružení.
9.2 Podle závažnosti poruchy je člen povinen dodržet následující postup:
9.2.1 Počítačová síť je funkční, objevují se časové výpadky
" Člen odešle elektronickou zprávu na adresu hunkaj@jagu.cz popř. info@jagufree.net
9.2.2 Počítačová síť je neprůchodná
" Člen odešle krátkou textovou zprávu na telefonní číslo pro hlášení poruch
" Telefonní číslo pro hlášení poruch formou SMS zpráv je uvedeno na stránkách JaguFree.
9.3 Sdružení zajistí zahájení odstranění poruch nejpozději do 24 hodin od jejich nahlášení s tím, že zajistí odstranění poruchy v co nedřívějším termínu.
 
10. Závěrečná ustanovení
10.1 Provozní řád nabývá účinnosti dne 20. července 2006.
V Tismi dne 20. července 2006
 
Výbor Sdružení JaguFree

Copyright (c) 2006+, Jiří Hunka, Všechna práva vyhrazena.